نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

نمونه سئوالات رشته علوم اجتماعي نيمسال دوم 89-90 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دوم اردیبهشت 1390 - 20:19 , در دسته بندی : علوم اجتماعي(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات رشته علوم اجتماعي(پژوهشگري-تعاون-برنامه ريزي و مددكاري) نيمسال اول 89-88- دسترسي براي

تاریخ ارسال : جمعه دوم اردیبهشت 1390 - 20:18 , در دسته بندی : علوم اجتماعي(كليه گرايشها) با

 نمونه سئوالات رشته علوم اجتماعي(پژوهشگري-تعاون-برنامه ريزي و مددكاري) نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

 1. رياضيات پايه-1111001
 2. زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي2-زبان تخصصي2 متون برنامه ريزي-1212002-1222163و...
 3. مردم شناسي فرهنگي-1222011
 4. كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي-1115001
 5. تامين و رفاه اجتماعي-1222179-1222015
 6. جامعه شناسي آموزش و پرورش-1222010
 7. زبان تخصصي مطالعه علوم اجتماعي1-1212002-1222158-1222180
 8. آسيب شناسي اجتماعي-جامعه شناسي انحرافات اجتماعي-انحرافات و سياست اجتماعي-1222063-1211390و...
 9. آمار مقدماتي-1117001
 10. مباني فلسفه1-كليات فلسفه-1211001-1211009-1217043
 11. تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام-1222009
 12. اصول حسابداري1-1214001-1214016
 13. نظريه هاي جامعه شناسي2-1222013-1222148-1222193
 14. جامعه شناسي خانواده-1222012-1222191
 15. روانشناسي عمومي-مباني روانشناسي مفاهيم اساسي-1217111-1214103-1222185و...
 16. اصول علم سياست-مباني علم سياست-1222004-1222088
 17. مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي1-جامعه شناسي عمومي-1222001-1222067-1222139و...
 18. اصول علم اقتصاد-1221001
 19. مباني مردم شناسي-1222005-1218003
 20. اقتصاد خرد و كلان-1221002
 21. جامعه شناسي جهان سوم-1222006
 22. مباني جامعه شناسي-مفاهيم اساسي2-1222002-1227068-1222002
 23. نظريه جامعه شناسي1-1222008-1222186-1222144
 24. مباني جمعيت شناسي-1222007-1222007-1222149-1222192-1222075
 25. مباني تعاون-1222003
 26. روانشناسي اجتماعي-1217002-1222153
 27. اصول علم اقتصاد-1221001-1221022-1221013
 28. كاربرد جمعيت شناسي-1222041-1222209
 29. جامعه شناسي صنعتي-1222038-1227083
 30. اصول و انديشه هاي تعاوني-1222044
 31. انواع وكاركرد تعاونيها-1222046
 32. زمينه ها و شيوه هاي همياري در جوامع شهري و روستايي-1222047
 33. جامعه شناسي جنگ-1222034
 34. سيرتحول تعاونيها در ايران و جهان-1222045
 35. جامعه شناسي انقلاب-1222037
 36. جامعه شناسي سياسي-1222033
 37. بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران-1222036-1222171و...
 38. جامعه شناسي در ادبيات فارسي-1222032
 39. جامعه شناسي سازمانها-1222031
 40. جمعيت شناسي ايران-1222035
 41. جامعه شناسي روستايي-1222029-1222173
 42. سازماندهي و مديريت در تعاونيها-1222049
 43. تغييرات اجتماعي-1222018-1222203
 44. روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت-1222016-1222164و...
 45. آمار در علوم اجتماعي-1222019
 46. تكنيك هاي خاص تحقيق-1222026
 47. جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي-1222022
 48. جامعه شناسي شهري-1222030
 49. مباني تاريخ اجتماعي ايران-1222024-1222205
 50. جامعه شناسي توسعه-1222023-1222169
 51. جامعه شناسي و ارتباط جمعي-1222020
 52. روش تحقيق نظري-12222021-1222190-1222147
 53. جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران-1222017
 54. روانشناسي عمومي-مباني روانشناسي مفاهيم اساسي-1222185-1222143-1217001
 55. اصول آموزش و ترويج تعاونيها-1222051
 1. آمار درعلوم اجتماعي-1222019
 2. مباني مددكاري اجتماعي-1222146
 3. نظريه جامعه شناسي 1-1222008-1222186-1222144
 4. مباني و اصول سازمان ومديريت-1218118-1218064-1218026و...
 5. روانشناسي مشاوره و راهنمايي/مباني و اصول راهنمايي و مشاوره/مقدمات مشاوره و راهنمايي 12187021-1222159و...
 6. روانشناسي كودكي و نوجواني-1217171-1222162-1220548
 7. زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي2-زبان تخصصي2 متون برنامه ريزي-1212002و...
 8. روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت-1222016-1222164-1222181-1222061
 9. مددكاري اجتماعي گروهي-1222161
 10. توانبخشي گروههاي خاص-1222155
 11. حقوق در مددكاري-1222165
 12. اصول توانبخشي-1222152
 13. مباني جمعيت شناسي-1222007-1222149-1222192-1222075
 14. مددكاري اجتماعي فردي-1222151
 15. پويايي گروه-1222154
 16. روانشناسي اجتماعي-1217002-1222153
 17. آشنايي با روشهاي مددكاري اجتماعي-1222150
 18. نظريه هاي جامعه شناسي2-1222013-1222013-1222148-1222193
 19. روش تحقيق نظري-1222021-1222190-1222147
 20. زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي 1-1212002-1222158-1222180
 21. كاربرد كامپيوتر در رشته علوم اجتماعي (مددكاري و برنامه ريزي)-1222204-1222160و...
 22. امور مالي تعاونيها-1222050
 23. جامعه شناسي توسعه-1222023-1222169
 24. مددكاري اجتماعي با خانواده-1222166
 25. اعتياد-1217023-1217064-1222170
 26. بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران-1222036-1222171و...
 27. مددكاري اجتماعي جامعه اي-1222168
 28. مباني تفكر جمعي و كارگروهي-1222195
 29. روش تحقيق نظري-1222021-1222190-1222147
 30. مباني جمعيت شناسي-1222007-1222149-1222192-1222075
 31. نظريه هاي جامعه شناسي 2-1222013-1222013-1222148-1222193
 32. كارآفريني و توانمندسازي)روشها و فنون توانمندسازي)-1222188-1222176
 33. حقوق كار-1222194
 34. جامعه شناسي خانواده-1222012-1222191
 35. نظريه جامعه شناسي 1-1222008-1222186-1222144
 36. مباني مطالعات فرهنگي-1222189
 37. جامعه شناسي روستايي-1222029-1222173
 38. رياضيات در برنامه ريزي-1222196
 39. سرپرستي در خدمات اجتماعي-1222177
 40. تامين و رفاه اجتماعي-1222015-1222179
 41. زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي1-1212002-1222158-1222180
 42. سياست اجتماعي-1222183
 43. بهداشت رواني-1222172
 44. فقر و نابرابري اجتماعي-1222211-1222174

100. نظريه هاي برنامه ريزي-1222202

101. مباني تاريخ اجتماعي ايران-1222024-1222205

102.اقتصاد ايران-1221104-1222200-1221134

103.تغييرات اجتماعي-1222018-1222203

104.سياستگذاري توريسم-1222199

105.كاربرد جمعيت شناسي-1222041-1222209

106.زنان و سياست اجتماعي-1222207

107.سياستهاي بهداشتي و آموزشي-1222212

108.جامعه شناسي اوقات فراغت-1222215

109.اقتصاد توسعه-1222221

110.حقوق تعاون-1223003

111.حقوق تجارت-1223002

112.برنامه ريزي مشاركتي-1222219

113.بودجه ريزي-1222214

114.كليات حقوق-1223001

115.جغرافياي انساني ايران-1222027

116.فنون برنامه ريزي اجتماعي-1222208

 

 

لينك دانلود-سئوالات 1-27

لينك دانلود-سئوالات 28-53

لينك دانلود-سئوالات 54-78

لينك دانلود-سئوالات 79-116

پاسخنامه تعدادي از سئوالات


نمونه سئوالات روانشناسی نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دوم اردیبهشت 1390 - 19:34 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات روانشناسی-تابستان 1389امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دوم اردیبهشت 1390 - 19:32 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با
 

نمونه سئوالات روانشناسی -نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390 - 13:23 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با

؟


نمونه سئوالات رشته روانشناسي-سري اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390 - 13:20 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با

 نمونه سئوالات رشته روانشناسي-سري اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.ارزشيابي شخصيت-1217039-1217037

2.روانشناسي جنايي-1217036-1217181

3.تاريخچه و مكاتب روانشناسي-1217018

4.آسيب شناسي رواني2-1217029و...

5.روانشناسي هوش و سنجش آن-1217024و...

6.انگيزش و هيجان-1217027و...

7.روانشناسي يادگيري-1217031و...

8.احساس و ادراك-1217020

9.اختلالات يادگيري-روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري-1217035و...

10.روانشناسي مشاوره و راهنمايي/مباني و اصول راهنمايي و مشاوره/مقدمات مشاوره و راهنمايي-1217021و...

11.اعتياد-1217023و...

12.روانشناسي تجربي-1217025و...

13.روانشناسي مرضي كودك-آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان-1217026و...

14.مقدمات نوروپسيكولوژي-1217038و...

15.زبان تخصصي2-1212021

16.تفكر و زبان-1217062و1217033

17.بهداشت رواني-217030و...

18.روانشناسي كودكان استثنايي-1217028

19.آسيب رواني1-1217017و...

20.روش تحقيق در روانشناسي-1217011

21.روانشناسي مديريت-1217022

22.روانشناسي فيزيولوژيك-1217013و...

23.علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي-روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي-1217012و...

24.روانشناسي تربيتي-طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش-1217008و...

25.متون روانشناسي به زبان خارجي1-1212018

26.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217005

27.روانسنجي-1217015و...

28.روانشناسي اجتماعي-1217009-1217105

29.شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)-روانشناسي شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)-1217014و...

30.متون روانشناسي عمومي2-1212019

31.پويايي گروه-1217019و...

32.روانشناسي عمومي2-1217006

33.روشها و فنون تدريس-كليات روشها و فنتون تدريس-روشهاي ياددهي-يادگيري و كاربرد آن در دوره ابتدايي-1211007و...

34.كاربرد آزمونهاي رواني-1211004و...

35.روانشناسي تربيتي-طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش-1211365و...

36.آمار توصيفي-روشهاي آماري در علوم تربيتي-روشهاي آماري با تاكيد بر علوم تربيتي-1117004و...

37.اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده-1211005

38.فيزيولوژي عمومي(اعصاب و غدد)-1112001

39.مباني فلسفه1-كليات فلسفه-1211009و...

40.آمار استنباطي-1117005

41.كاربرد كامپيوتر براي دانشجويان روانشناسي/كاربرد كامپيوتر در روانشناسي-1115006

42.مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-روش تحقيق با تاكيرد بر علوم تربيتي-1211366و...

43.فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعليم و تربيت-1211006و...

44.ارزشيابي شخصيت -1217039و...

لينك دانلود(دانلود رایگان)

 

نمونه سئوالات رشته روانشناسي-سري دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي-1217049

2.پويايي گروه-1217052و...

3.نظريه هاي مشاوره و روان درماني-1217067

4.انگيزش و هيجان-1217057و...

5.آسيب رواني1-1217060و...

6.آسيب شناسي رواني2-1217061و...

7.اعتياد-1217064و...

8.روانشناسي فيزيولوژيك-1217066و...

9.روانشناسي و آموزشي كودكان استثنايي-1217051

10.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217056

11.روانشناسي رشد1-روانشناسي رشد-1217046و...

12.روانشناسي جنايي-1217181-1217036

13.روانشناسي مشاوره و راهنمايي/مباني و اصول راهنمايي ومشاوره/مقدمات مشاوره وم راهنمايي-1217055و...

14.تفكر و زبان-1217062-1217033

15.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217056

16.روانشناسي اجتماعي-1217105و...

17.مقدمات مشاوره و راهنمايي-اصول و فنون مشاوره و راهنمايي-1217055و...

18.روشهاي تغيير و اصلاح رفتار-1217053

19.روانشناسي بازي-1217041و...

20.مقدمات روانشناسي سلامت-1217044

21.روانشناسي مرضي كودك-آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان-1217187و...

22.روانشناسي يادگيري-1217186و...

23.انسان شناسي در اسلام-1220001و...

24.روانشناسي هوش و سنجش آن-1217184و...

25.بهداشت رواني-1217185و...

26.كاربرد كامپيوتربراي دانشجويان روانشناسي/كاربرد كامپيوتر در روانشناسي-1217182و...

27.رشد2-1217042و...

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)

پاسخنامه تعدادي از نمونه سئوالات


نمونه سئوالات کشاورزی تابستان1390 امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390 - 13:10 , در دسته بندی : كشاورزي(كليه گرايشها) با

جامعه شناسي روستايي

باغباني عمومي

مديريت توليدات روستايي

رياضي1

شيمي مقدماتي

كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي-آشنايي با كامپيوتر

مديريت آفات و بيماريهاي گياهي-آفات و بيماريهاي گياهي

آشنايي با شيوه خود اشتغالي

اقتصاد توليد كشاورزي

حسابداري واحدهاي كشاورزي

اقتصاد رياضي

تهيه و ارزيابي طرحهاي كشاورزي

سياست كشاورزي

بازاريابي محصولات كشاورزي

مديريت واحدهاي زراعي و دامي-مديريت واحدهاي دامپروري

روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي

اقتصادسنجي

اقتصاد كلان2

اقتصاد ايران

پول و بانكداري

مديريت منابع آبي

زراعت خصوصي

گياه شناسي عمومي

شناخت محيط زيست

رابطه آب و خاك و گياه

پيدايش و رده بندي خاكها

هيدرولوژي

هيدروليك انهار

اصول مهندسي زهكشي

ارزيابي اراضي

حفاظت آب و خاك تكميلي

آبهاي زير زميني

بيولوژي خاك

طراحي سيستمهاي آبياري

مباني كشاورزي پايدار

تشريح و فيزيولوژي دام

پرورش گاوهاي شيري

رفتار شناسي حيوانات اهلي

پرورش طيور

پرورش گوسفند و بز

فيزيولوژي توليد و مثل


نمونه سئوالات کشاورزی نيمسال دوم 89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390 - 12:36 , در دسته بندی : كشاورزي(كليه گرايشها) با

معادلات ديفرانسيل

رياضي2

فيزيك عمومي

كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي-آشنايي با كامپيوتر

زراعت عمومي-زراعت

ماشينهاي كشاورزي

جامعه شناسي روستايي

مساحي و نقشه برداري

آشنايي با علوم قرآن و حديث

اقتصاد و مديريت منابع طبيعي

سياست كشاورزي

روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي-روش تحقيق در منابع طبيعي

اقتصاد سنجي

اقتصاد كلان1

اقتصاد كلان2

خاك شناسي عمومي

شناخت محيط زيست

آبياري عمومي

مرتعداري

آبخيزداري و حفاظت آب و خاك

بازاريابي و مديريت بازار

مديريت توسعه

مديريت تعاونيها

اقتصاد خرد1

طرح بهسازي روستايي

متون زبان خارجي در اقتصاد كشاورزي-زبان تخصصي

كنترل و گواهي بذر

طراحي باغ و پارك

شناسايي گياهان مرتعي

قارچ،ويروس،نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا

شيمي و حاصلخيزي خاك

ديم كاري

اصول مهندسي زهكشي

زيست شناسي حفاظت

مباني داشت و برداشت

مباني كشت بافت گياهي و بيوتكنولوژي

دامپروري عمومي

اصول اصلاح نباتات

شناخت و مديريت حيات وحش

تكنولوژي موتور

بيولوژي خاك

شناخت و كاربرد تراكتور

اكولوژي عمومي-اكولوژي

مديريت آفات و بيماريهاي گياهي-آفات و بيماريهاي گياهي

ترموديناميك

طرح آزمايشهاي كشاورزي-طرح آزمايشهاي دامپروري

آلودگي آب و خاك

چوب شناسي و حفاظت چوب

تنوع زيستي

زراعت غلات

اصول طراحي منظره و چشم انداز

جانورشناسي عمومي

مديريت توليدات روستايي

بيوشيمي عمومي

تهيه و ارزيابي طرحهاي كشاورزي

آبهاي زير زميني

اكولوژي جنگل

جنگلداري

گياه شناسي عمومي

آفات مهم گياهي و كنترل آنها

باغباني عمومي

حفاظت آب و خاك تكميلي

فيزيك و مكانيك خاكهاي كشاورزي

حسابداري واحدهاي كشاورزي-اصول حسابداري-مديريت و حسابداري

مديريت مالي

مكانيك خاك

مكانيزاسيون كشاورزي1

اقتصاد كشاورزي-اصول اقتصاد كشاورزي

اقتصاد كشاورزي

مديريت واحدهاي زراعي و دامي-مديريت كشاورزي-مديريت واحدهاي دامپروري

مباني خاك ورزي و كاشت

فيزيك خاك

شيمي عمومي1

اقتصاد رياضي

مقاومت مصالح1

طراحي اجزا

سيستمهاي هيدروليك در ماشينهاي كشاورزيآخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )