**************************************

نمونه سئوالات رشته  علوم تربيتي -سري اول- نيمسال دوم 90-89

لیست سئوالات قسمت اول

1- آمار استنباطي-1117005-1240022
2-آمار توصيفي-روشهاي آماري در علوم تربيتي-1117004-1211012-1211292-1211372
3-كامپيوتر كاربردي براي دانشجويان روانشناسي-كاربرد كامپيوتر در روانشناسي-1115006و...
4-آموزش بزرگسالان-1211010
5-كاربرد آزمونهاي رواني-1211004
6-آموزش و پرورش تطبيقي-1211016-1211057-1211044-1211289
7-آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري-1211020
8-اصول مباني آموزش و پرورش-اصول تعليم و تربيت-1211013-1211087-1211008-1220550
9-كليات فلسفه-مباني فلسفه1-1211001-1217043-1211009
10-مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-روش تحقيق در علوم تربيتي...-1211019-1211286و...
11-مقدمات تكنولوژي آموزشي-1211011
12-مقدمات راهنمايي و مشاوره-اصول و فنون مشاوره راهنمايي-1211018-1222159-1211265-1220547
13-كامپيوتر-آشنايي با كامپيوتر-كاربرد مقدمات كامپيوتر در مديريت آموزشي-1115229-1115014و...
14-اصول و فنون مشاوره راهنمايي خانواده-1211005
15-روش تحقيق در علوم تربيتي-1211051
16-مديريت آموزشي-1211043
17-مديريت اسلامي-1211037
18-راهنمايي تحصيلي شغلي-راهنمايي مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن-1211035-1211361
19-فلسفه آموزش و پرورش-اصول فلسفه آموزش و پرورش-تعليم و تربيت-1211038و...
20-اصول برنامه ريزي درسي-مباني برنامه ريزي درسي-1211040-1211396و...
21-نظارت و راهنمايي تعليماتي-1211029-1211356
22-درآمدي بر نقش ادبيات در مدارس-1211048
23-مديريت كلاس-1211050
24-مديريت كتابخانه-1211046
25-بهداشت مدارس-121041
26-روش هاي ارزيابي آموزشي-1211036-1211357
27-مقدمات مديريت آموزشي-مديريت عمومي-سازمان و مديريت در آموزش و پرورش-1211060و...
28-سازمان و قوانين آموزش وپرورش-1211032
29-روابط انساني در سازمان ها-روابط انساني و بهبود آن در سازمان-مدرسه و روابط انساني-1211362و...
30-نظارت و راهنمايي تعليماتي-1211029-1211356
31-روانشناسي كودكان استثنايي-آموزش و پرورش كودكان استثنايي-روانشناسي و آموزش...-1211027و...
32-مسائل آموزش و پرورش در ايران-1211026-1211047
33-اصول مديريت آموزشي-1211024
34-اصول برنامه ريزي آموزشي-1211025-1211355
35-فيزيولوژي عمومي(اعصاب و غدد)-1112001-1112002-1112003
 

لينك دانلود از مرکز مقاله  يا    لينك دانلود از Google     

**************************************************

دسترسي به نمونه سئوالات در قبال واريزمبلغ آن از طريق SMS مقدور است.

قيمت هر سري2000 تومان مي باشد.

جوابهاي برخي نمونه سئوالات ترم دوم سال 1390 رايگان مي باشد

سفارش بالاي 20هزار تومان 25 درصد شامل تخفيف مي شود.

سفارش ويژه خدمات كامپيوترهاي سراسركشور 50 درصد شامل تخفيف مي باشد.(حداقل سفارش 50هزار تومان)

....منتظر بقيه نمونه سئوالات باشيد....

نمونه سئوالات ترم تابستان موجودمي باشد.

شماره حسابهاي سايت را از اينجا برداريد.

 SMS و تماس:09128817767

براي اطلاعات بيشتر به سايت http://www.pnubank.ir/  يا  http://cafeuni.ir/ مراجعه نماييد.

 جهت دسترسي به ساير نمونه سئوالات به صفحه اصلي سايت مراجعه نماييد.

****************************************