*****************************************************

نمونه سئوالات  رشته  علوم تربيتي -سري سوم- نيمسال دوم 90-89

لیست سئوالات قسمت سوم

1-روانشناسي كودكان استثنايي-آموزش و پرورش ...-1217028-1217051-1211027
2-روانشناسي پويايي گروه-پويايي گروه-1217019-1211376-1217052
3-مباني و اصول راهنمايي و مشاوره-1217055
4-علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي-روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي-1217012-1217106
5-روانشناسي رشد1-روانشناسي رشد-1217007-1217046-1217097-1211432-1211287
6-روانسنجي-1217015-1211367
7-روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217056-1217095-1217005-1220534
8-آسيب رواني2-1217029-1217061-1211098
9-روانشناسي رشد2-1217042-1211408-1217098
10-ادبيات كودكان و نوجوانان-ادبيات كودكان-1213112-1211088
11-روانشناسي اجتماعي-1217009-1217105
12-روانشناسي عمومي2-1217006
13-اصول و فنون راهنمايي و مشاوره تحصيلي-1217054
14-متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي-1217039
15-كليات علم اقتصاد-1221014
16-مديريت تطبيقي-1228044
17-مباني جامعه شناسي-مفاهيم اساسي1-مباني جامعه شناسي-1222001و...
18-مباني روانشناسي مفاهيم اساسي-روانشناسي عمومي-1217111-1214103-1222185-1217001و...
19-روان شناسي كودك و نوجوان-1217115
20-روان شناسي آموزش خواندن-1217103-1211350
21-روان شناسي اجتماعي در تعليم و تربيت-1217100-1211389
22-انسان شناسي در اسلام-1220001-1220003-1233037-1233036
23-مقدمات روان پزشكي-1217109
24-روانشناسي اجتماعي-1217094-1222153-1217002
25-تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران-1220535-1211023
26-نظريه هاي مشاوره و روان درماني-1217067
27-اقتصاد آموزش و پرورش-1221015
28-مددكاري اجتماعي-1217108
29-مباني جامعه شناسي-مباني جامعه شناسي جهانگردي-جامعه شناسي عمومي-مباني جامعه شناسي عمومي-1227001-1220542-1222073-1222067-1222078-1227002-1227017
30-روانشناسي فيزيولوژيك-1217066-1217013
31-اصول حسابداري1-1214001-1214016

 

لينك دانلود از مرکز مقاله  يا    لينك دانلود از Google     

**************************************************

دسترسي به نمونه سئوالات در قبال واريزمبلغ آن از طريق SMS مقدور است.

قيمت هر سري2000 تومان مي باشد.

جوابهاي برخي نمونه سئوالات ترم دوم سال 1390 رايگان مي باشد

سفارش بالاي 20هزار تومان 25 درصد شامل تخفيف مي شود.

سفارش ويژه خدمات كامپيوترهاي سراسركشور 50 درصد شامل تخفيف مي باشد.(حداقل سفارش 50هزار تومان)

....منتظر بقيه نمونه سئوالات باشيد....

نمونه سئوالات ترم تابستان موجودمي باشد.

شماره حسابهاي سايت را از اينجا برداريد.

 SMS و تماس:09128817767

براي اطلاعات بيشتر به سايت http://www.pnubank.ir/  يا  http://cafeuni.ir/ مراجعه نماييد.

 جهت دسترسي به ساير نمونه سئوالات به صفحه اصلي سايت مراجعه نماييد.

****************************************************************