کاربرد آزمونهای روانی

        اصول ومبانی آموزش و پرورش-اصول تعلیم و تربیت

        فیزیولوژی عمومی(غدد و اعصاب)

        آشنایی با کامپیوتر-کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی-کامپیوتر

        آمار استنباطی

        اصول و فنون مشاوره خانواده

        فلسفه آموزش و پرورش-اصول و فلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعلیم و تربیت

        روشهای و فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی و یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدائی-کلیات روش ها و فنون تدریس

        مبانی فلسفه1-کلیات فلسفه

        آموزش بزرگسالان

        آمار توصیفی-روشهای آماری در علوم تربیتی

        اصول و مبانی آموزش و پرورش-اصول تعلیم و تربیت

        سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

        آموزش و پرورش تطبیقی

        آموزش و پرورش سه گانه(آموزش و پرورش ابتدائی،راهنمایی،متوسطه)

        مقدمات مشاوره راهنمایی-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

        آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

        مقدمات مدیریت آموزشی(مدیریت عمومی)-سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

        مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی-مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسطه-مقدمات برنامه آموزشی-برنامه ریزی فعالیت های پرورشی

        تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

        اصول مدیریت آموزشی

        اصول برنامه ریزی آموزشی

        مسائل آموزش و پرورش در ایران

        آموزش و پرورش کودکان استثنایی

        روابط انسانی در سازمانهای آموزشی-روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها-مدرسه و روابط انسانی

        نظارت و راهنمایی تعلیماتی

        مسائل جوانی و نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر مسائل نوجوانی

        سازمان قوانین آموزش و پرورش

        بهداشت عمومی-بهداشت و محیط زیست

        راهنمایی تحصیلی و شغلی

        روشهای ارزشیابی آموزشی

        مدیریت اسلامی

        اصول برنامه ریزی درسی-مبانی برنامه ریزی درسی

        فن آوری آموزشی

        مدیریت آموزشی

        جامعه شناسی آموزش و پرورش

        مدیریت کتابخانه

        روش تحقیق در علوم تربیتی

        قصه گویی نمایش خلاق

        آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی-فعالیتهای پرورشی اجتماعی

        زبان آموزی-روانشناسی زبان

        اصول بهداشت و کمک های اولیه

        مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

        ادبیات کودکان-ادبیات کودکان و نوجوانان

        آسیب روانی(1)

        مهارتهای ارتباطی کلاس

        آسیب روانی(2)

        روانشناسی آموزش خواندن-روانشناسی خواندن و نوشتن

        اصول برنامه ریزی آموزشی

        مبانی امور مالی و تنظیم بودجه

        مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی1

        راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن

        کاربرد کامپیوتردرروانشناسی-کاربرد کامپیوتر برای دانشجویان روانشناسی

        روانشناسی تربیتی-طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی-روش تحقیق-روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

        روانسنجی

        روانشناسی شخصیت(نظریه ها و مفاهیم)-شخصیت(نظریه ها و مفاهیم)

        روانشناسی نوجوانی(رشد2)

        متون زبان خارجه دربرنامه ریزی آموزشی درسی-زبان تخصصی برنامه ریزی درسی

        اصول حسابداری1

        روانشناسی عمومی2

        روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم)

        اختلالات یادگیری-روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری

        متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی

        روانشناسی بازی

        روانشناسی رشد1-روانشناسی رشد

        متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

        روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

        روانشناسی پویایی گروه

        روشهای تغییر و اصلاح رفتار

        اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

        روانشناسی عمومی(2)-روانشناشی عمومی

        مبانی روانشناسی عمومی- مبانی روانشناشی مفاهیم اساسی

        روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

        روانشناسی اجتماعی

        علم النفس-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

        بهداشت روانی

        انسان شناسی در اسلام

        اقتصادآموزش وپرورش

        جامعه شناسی آموزش و پرورش

        مقدمات تکنولوژی آموزشی

        بهداشت مدارس

        درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس

        مدیریت کلاس

        آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان

        مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان ...

        آموزش هنر نقاشی و کاردستی-مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان-آموزش هنردردوره ابتدایی

        آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضی-مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان-آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

        حرکات ورزشی وسرودهای خاص کودکان

        زبان آموزی-روانشناسی زبان

        بهداشت و تغذیه مادر و کودک

        مشاوره کودک

        تربیت بدنی،ورزش و بازیهای دبستانی-روش تدریس تربیت بدنی

        تهیه کاربرد مواد و آموزش-تولید و کاربردمواد آموزش-طراحی و تولید کاربرد مواد آموزش

        مدیریت مراکزپیش دبستانی ودبستانی

        اخلاق اسلامی(اصلی)

        روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

        مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان-روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی-آموزش علوم تجربی دردوره ابتدائی

        مفاهیم و روش تدریس علوم قرآنی در پیش دبستانی و دبستان-روش تدریس قرآن کریم2

        نظریه های مشاوره و روان درمانی(1)

        خانواده نابسامان

        بازی درمانی

        اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

        مدیریت مراکزراهنمایی و مشاوره

        نهاد خانواده در اسلام

        نظریه های مشاوره و روان درمانی(2)

        راهنمایی و مشاوره گروهی

        متون زبان تخصصی پیش دبستانی و دبستانی-زبان تخصصی(آموزش پیش دبستانی و دبستانی)

        زبان تخصصی-زبان انگلیسی تخصصی

        روان شناسی شخصیت

        مددکاری اجتماعی

        مقدمات روان پزشکی

        کلیات اقتصاد

        اقتصاد آموزش و پرورش